Legitymacja szkolna


Polska Szkoła we Fredrikstad spełnia wymogi i jest upoważniona do pośredniczenia w wydawaniu legitymacji szkolnych dla dzieci polonijnych uczeszcyających na zajęcia do naszej placówki.

 


Złożenie wniosków o legitymację dla ucznia przez szkołę
Zgodnie z paragrafem 2.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów„ Rodzic lub opiekun prawny osoby uprawnionej składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której uczeń pobiera naukę j.polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w j.polskim.

 

Więcej info poniżej

Wniosek do popbrania poniżej

 

[pobierz] 0.1 MB wniosk-o-legitymacje-psssf

Wniosek do pobrania 

 

 

UWAGA 

 

Prosimy pobrać Wniosek, wydrukować i dostarczyć do szkoły. Wraz z Wioskiem należy dostarczyć kopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.
Jedynie oryginał Wniosku jest wzięty pod uwagę do wydania legitymacji.

Jeśli wniosek podpisany jest przez opiekuna prawnego należy dołączyć pełnomocne orzeczenie sądu przyznające opiekę. Do wniosków nie należy dołączać zdjęcia.
Przypominamy, że Wniosek jest jedynie ważny w przypadku podpisania przez dyrektor szkoły z pieczęcią szkoły, co potwierdza pobierania przez dziecko nauki w naszej placówce.
Legitymacja jest do odbioru w 30 dni od dostarczenia Wniosku do Polskiego Konsulatu w Oslo,

Data dostarczenia wniosku do szkoły, nie jest jednoznaczną do odliczania 30 dni ustawowych.
Przedstawiciel szkoły dostarcza do Ambasady Wnioski zebrane w wyznaczonym przez siebie terminie.
Data wizyty w Ambasadzie uzależniona jest od terminów dostępnych na stronie Ambasady.

Szkoła pośredniczy zarówno w dostarczeniu Wniosku jaki i odbiorze legitymacji.

Wniosek podpisany przez szkołę z potwierdzeniem pobierania nauki, można dostarzcać do Ambasady indywidualnie, wówczas osoba zobowiązuje się również do odbioru legitymacji,

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolapolska@fredrikstad.com.pl
dyrektorszkolapolska@fredrikstad.com.pl

lub na telefon 468 91 585

Legitymacja
Legitymacja

LEGITYMACJA DLA NASZYCH UCZNIÓW

 

 

Informacje dotyczące możliowsci wydawania legitymacji.

 

Sejm przyjął w grudniu 2016 r. zmiany w przepisach, które uprawniają uczniów szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach obcych systemów oświaty, a także nauczycieli tych szkół, do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce.

Polska Szkoła we Fredrikstad spełnia wymogi i jest upoważniona do pośredniczenia wydawania legitymacji.

 

Przyjęto dwie formy ubiegania się o legitymację:
-Rodzic czy opiekun upoważnia szkołę w pośredniczeniu wydania legitymacji.
lub
-Szkoła wydaje potwierdzenie o pobieraniu nauki przez dziecko w przypadku składania idywidualnego wniosku przez rodzica, bezpośrednio do konsulatu w Oslo.

 

Kto może otrzymać legitymację?
Każde dziecko zarejestrowane w naszej szkole, a którego rodzic złoży wniosek o wydanie legitymacji 
Każde dziecko, które zostanie zarejestrowane do szkoły na kolejny rok szkolny+wniosek o wydanie legitymacji 
W obu przypadkach Szkoła potwierdza fakt pobierania nauki.

 

Do czego uprawnia legitymacja ucznia
Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:
- 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
- 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych
- do muzeów,
- do parków narodowych.

 

Jakie dane zawiera legitymacja?
Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się nazwa konsulatu i jego pieczęć oraz data jej ważności.

 

Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?
Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia co znacznie uproszcza jej wydanie. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

NASZA SZKOŁA ROZPOCZYNA ZBIERANIE WIOSKÓW OD 08. 04. 2017.

Wnioski do nabycia w sekretariacie szkoły podczas kolejnych zajęć lub na stronie do pobrania powyżej,

 

W razie pytań prosimy dzwonić 468 91 585